ศูนย์นวัตกรรมไหม ม. มหาสารคาม

 

 

 ความเป็นมา

       ในปีพ.ศ. 2530 มหาวิทยาลัยมหาสารคามซึ่งเดิมคือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม และ จังหวัดมหาสารคามได้ร่วมกันจัดทำโครงการสวนพฤกษชาติและศูนย์สนเทศพรรณไม้อีสานขึ้น  ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ในการอนุรักษ์ และขยายพรรณไม้พื้นเมือง นอกจากนี้ยังได้จัดเอกสารเผยแพร่และฝึกอบรมเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติให้กับประชาชนและเยาวชนด้วย  ในระยะเริ่มต้นพื้นที่ดำเนินการจัดการ จัดทำสวนพฤกษชาติ ได้รับความอนุเคราะห์จากสภาตำบลเกิ้ง ให้ใช้ที่สาธารณะประโยชน์กุดแดง บ้านเกิ้ง ตำบลเกิ้ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ประมาณ 270 ไร่ ตารางวาเป็นแหล่งสะสมพรรณไม้โดยใช้ชื่อว่า  "สวนพฤกษชาติและศูนย์สนเทศพรรณไม้อีสาน“

       ต่อมาได้รับพระกรุณาจากสมเด็จพระเจ้าลุกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ ทรงพระราชทานนาม สวนแห่งนี้ว่า "สวนวลัยรุกขเวช" ในวันที่ 28 กันยายน 2531 จากความสำเร็จของโครงการ นี้ทางจังหวัดมหาสารคามจึงได้ขอ ให้ทางมหาวิทยาลัยขยายพื้นที่โครงการโดยมอบพื้นที่สาธารณะ  ประโยชน์ โคกดงเค็ง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ประมาณ 650 ไร่ ตารางวา การดำเนินงานระยะแรกได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการอีสานเขียว เป็นเวลา 4 ปี ตั้งแต่ 2532-2535 รวมงบประมาณ ทั้งสิ้น 20,689,520 บาท ต่อมาทางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินการขอจัดตั้งโครงการ นี้ให้เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับพระกรุณาจาก สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ ทรงพระราชทานนามหน่วยงานนี้ว่า "สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช" เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2535 และประกาศจัดตั้งในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 7 กันยายน  

พันธกิจ

       มุ่งเน้นการวิจัยพื้นฐานและวิจัยประยุกต์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในแนวทางบูรณาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ การบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนด้านความหลากหลายทางชีวภาพในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงสู่การพัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ จึงมีแนวทางการดำเนินการดังนี้
     1. ดำเนินการศึกษา วิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพของท้องถิ่นโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่
     2. ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
     3. สร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันของสถาบันทั้งภาครัฐและองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทยและประเทศต่างๆในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
     4. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากพันธุ์ไม้ที่มีประโยชน์และมีความสำคัญต่อชุมชนในท้องถิ่น
     5. วิจัยและพัฒนากรรมวิธีการแปรรูปวัตถุดิบจากทรัพยากรท้องถิ่นสู่ระดับอุตสาหกรรม

การเดินทาง

    สถาบันวลัยรุกขเวชตั้งอยู่ที่อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม การเดินทางจากตัวจังหวัดมหาสารคามสามารถทำได้โดยรถยนต์  ตามถนนมหาสารคาม – พยัคฆภูมิพิสัย จากตัวจังหวัดเป็นระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตร ถึงทางแยกอำเภอนาดูน เลี้ยวขวาเข้าอำเภอนาดูน และเลี้ยวซ้ายไปพระธาตุนาดูน สถาบันวลัยรุกขเวชอยู่ทางทิศทางตะวันออก

 การติดต่อ   

   โทร. 043-797048, 043-723539

เว็บไซต์         http://www.walai.msu.ac.th

.