ศูนย์นวัตกรรมไหม ม. มหาสารคาม

 

 

 ความเป็นมา

          ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีหลักฐานและข้อมูลเกี่ยวกับซากสิ่งที่มีชีวิตในมหายุค  Mesozoic  ซึ่งคลอบคลุมตั้งแต่ยุค  Triassic  ไปจนกระทั่งถึงยุค  Cretaceous  โดยได้พบซากดึกดำบรรพ์ (fossil) ทั้งซากพืชซากสัตว์มากมายในหลายพื้นที่  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ตั่งแต่ปี  พ.ศ.  2523   เป็นต้นมา ได้มีโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศไทย โดยกรมทรัพยากรธรณีกับประเทศฝรั่งเศส  โดยหน่วยงาน CNRS เพื่อทำความสำรวจสัตว์มีกระดูกสันหลังของประเทศในมหายุค Mesozoic  โดยใช้ชื่อภายใต้โครงการว่า  “Thai-Fernch  Cooperation  on  Mesozoic from  Thailand”  และได้ค้นพบสถานที่ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่ของตัวอย่างฟอสซิส ที่มีค่า มากมาย ซึ่งนำไปสู่การตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติหลายเรื่อง เช่น การค้นพบ  Tyrannosaur  (Siamotyrannus isanensis) ที่มีอายุเก่าแก่ที่สุด  (ตีพิมพ์ลงในวารสาร Nature ปี  พ.ศ.  2543)  และได้ค้นพบ  Cretaceous sauropod  Phuwiangosaurus  sirindhornae  ซึ่งเป็นไดโนเสาร์ที่พึ่งค้นพบเป็นที่แรกในโลกและได้  ตีพิมพ์ลงใน วารสาร  Comptes  Rendus  de  I  Academis  des  Sciences  ปี พ.ศ.  2537)  ผลงานเหล่านี้ได้ถูกเผยแพร่ไปทั่วโลก  ทำให้เหล่านักวิทยาศาสตร์ใน สาขาบรรพชีวินวิทยา ของประเทศต่างๆ  สนใจในการค้นคว้าวิจัยซากดึกดำบรรพ์ที่มีในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(มมส.) เป็นสถาบันที่มีทำเลที่ตั้งอยู่ ใจกลาง ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ซึ่งเต็มไปด้วยซากดึกดำบรรพ์  โดยข้อมูลจากกรมทรพยากรธรณีได้ระบุว่า  ที่ได้ค้นพบซากดึกดำบรรพ์ของไดโนเสาร์ใน  11  จังหวัด จาก  19  จังหวัดในภาคนี้ ประกอบกับประเทศไทยยังไม่มีสถาบันการศึกษาใดที่ผลิตบุคลากรทางด้านบรรพชีวินวิทยา  มมส.  เห็นว่าสถาบันมีความพร้อมที่จะเข้ามามีส่วนร่วม ในการ รับบทบาทหน้าที่นี้  ทั้งในด้านการวิจัยค้นหาซากดึกดำบรรพ์  และในด้านการถ่ายองค์ความรู้เพื่อสร้างบุคลากรทางด้านนี้ของประเทศ  จึงได้มีการดำเนินการเป็น ขั้นตอน เพื่อจัดตั้งศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยาดังนี้

       2-5  กรกฏาคม  2543                   รศ. ดร.วันชัย  ดีเอกนามกูล  ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการของ  สกว.  กับ  CNRS  เรื่อง  “ Dynamics  of  Biodiverity”  ที่อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี  และได้แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบในนามของ  มมส.  ว่าความสนใจที่จะเป็นสถาบันที่ผลิตบุคลากรด้าน    บรรพชีวินวิทยา
กรกฎาคม-กันยายน 2543             คณะวิทยาศาสตร์โดยความเห็นชอบของอธิการบดี  ได้ติดต่อกับ  Dr. Eric Buffetaut  ซึ่งสังกัด  CNRS และดร.วราวุธ  สุธีธร  ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายไทยซึ่งสังกัด  กรมทรัพยากรธรณี  เพื่อจัดทำโครงการความร่วมมือระหว่างสามหน่วยงาน
        ตุลาคม  2543 ทั้งสามหน่วยงานได้ยื่นข้อเสนอโครงการฉบับย่อ  ในหัวข้อเรื่อง  “The Evolution  of  Mesozoic Biodiversity  in  Thailand”  เอกสารประกอบ  1 ต่อที่ สกว. และ CNRS
มกราคม  2544  มมส.  ได้รับแจ้งจาก  สกว.  ว่าข้อเสนอโครงการดังกล่าวอยู่ในข่ายที่จะได้รับการสนับสนุน  และเห็นสมควรให้พัฒนาขึ้นเป็นข้อเสนอ  โครงการเต็มรูปแบบเพื่อขอรับการสนับสนุน
13  กุมภาพันธ์  2544    Dr. Gills  Cuny  จากประเทศฝรั่งเศส (ประวัติแบบมาด้วย)ได้เดินทางมาถึง  มมส.  ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านบรรพชีวินวิทยา  คณะวิทยาศาสตร์  ในการพัฒนารายวิชาที่เกี่ยวข้องในหลักสูตรชีววิทยา  และเพื่อดำเนินการวิจัยทางด้านนี้พร้อมกับการถ่ายทอดเทคนิคต่างๆ ให้กับนักวิจัยของ  มมส.  Dr. Gills Cuny  จะทำงานให้กับคณะวิทยาศาสตร์เป็นระยะเวลาอย่างน้อย  1 ปี

         20  กุมภาพันธ์  2544   คณะผู้วิจัยของ  Dr. Eric  Buffetat  และของ  ดร.วราวุธ  สุธีธร  ได้เข้าพบอธิการบดี  มมส.  เพื่อปรึกษาหารือแนวทางจัดตั้ง  “ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา”  ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

       28  กุมภาพันธ์  2544   ศาสตราจารย์วิสุทธิ์  ใบไม้  ผู้รับผิดชอบโครงการร่วมมือไทย-ฝรั่งเศส (สกว.- CNRS)  ได้แวะเยี่ยม  มมส.  เพื่อตอกย้ำถึงความสำคัญของ  มมส.  ต่อการสร้างบุคลากรด้านบรรพชีวินวิทยา

       1  ตุลาคม  2544    Dr. Lionel  Cavin และ  Dr. Petra  Lutat  จากประเทศสวิสเซอร์แลนด์และเยอรมณีได้เดินทางมายังมหาวิทยาลัย            มหาสาคามเพื่อปฏิบัติหน้าที่ฐานะผู้มีความรู้ความสามรถสาขาบรรพชีวินวิทยา และดำเนินการเกี่ยวกับ ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

       1  พฤศจิกายน  2545  Dr. Ute Richter  จากประเทศเยอรมณีได้เดินทางมายังมหาวิทยาลัยมหาสารคามเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้มีความรู้ความสามารถ  สาขาบรรพชีวิ

        24  กุมภาพันธ์  2546    Dr. Petra Griffiths จากประเทศอังกฤษได้เดินทางมายังมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้มีความรู้ความสามารถสาขา  บรรพชีวินวิทยา ดำเนินงานการเรียนการสอนให้กับนิสิตปริญญาโท  สาขา  ชีววิทยา (บรรพชีวิน)
          13  สิงหาคม  2547  Dr. Emmanuel Fara จากประเทศฝรั่งเศสได้เดินทางมายังมหาวิทยาลัยมหาสารคามเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้เชี่ยวชาญ ด้านบรรพชีวิน วิทยาและเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมของเครือข่ายบรรพชีวิน

      24  สิงหาคม  2547 ดร.จงพันธ์ จงลักษมนี  จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้เดินทางมายังมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อมาปรึกษา เรื่องความร่วมมือ ระหว่างเครือข่ายบรรพชีวินทั้งในระดับประเทศ และนานาชาติ

      จากการดำเนินการทั้งหมดที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เตรียมความพร้อมเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย ที่เข้ามาสนใจใน เรื่อง บรรพชีวินวิทยา  และเพื่อให้การดำเนินการมีความต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม  การสนับสนุนด้านงบประมาณในระยะเริ่มต้นจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จึงเป็นเรื่องที่ จำเป็นโครงการนี้ จึงใคร่ขอเสนอแนะแผนการดำเนินการและงบประมาณที่ใช้ในเบื้องต้น

เว็บไซต์ที่ตั้งและการติดต่อ

อาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  Sc2 ชั้น 4  คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย
จังหวัดมหาสารคาม   รหัสไปรษณีย์  44150 โทรศัพท์  0-4375-4373
ต่อ 1168,1149  E-mail : prc@msu.ac.th

.