ศูนย์นวัตกรรมไหม ม. มหาสารคาม

 

 

ความเป็นมา/ที่ตั้ง

  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคามก่อตั้งเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน  2510 ตั้งอยู่ในพิกัด 15 องศา 25 ลิปดาเหนือ 105 องศา 50 ลิปดาตะวันออก สูงกว่าระดับน้ำทะเล 154 เมตร มีพื้นที่ 325 ไร่ แบ่งเป็นแปลงปลูกพืช 208 ไร่ อาคาร บ้านพัก ถนนและอื่น ๆ อีก 117 ไร่

    ปัจจุบันสำนักงานตั้งอยู่ที่หมู่ 3 ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ห่างจากตัวเมืองมหาสารคาม 10 กิโลเมตร

 

ความสำคัญ

      ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคามเหมาะสำหรับการเป็นแหล่งศึกษาความรู้เกี่ยวกับการเกษตร ทั้งลักษณะพืชไร่ ข้าว และการเกษตรแบบพอเพียง ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เหมาะกับการเพาะปลูก

      ลักษณะของดิน เป็นดินชุดน้ำพอง ดินร่วนปนทราย มีค่า PH 4.5-5.9  ค่า  OM 0.3 – 0.4 %

      ลักษณะภูมิอากาศ เป็นภูมิอากาศแบบ ฝน 5 แดด 6 มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปี 118.7 มิลิเมตร ฝนตกเฉลี่ย 100 วันต่อปี

การติดต่อ

  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคาม หมู่ที่ 3 ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท์ 043-758127

 

.