ศูนย์นวัตกรรมไหม ม. มหาสารคาม

 

 

ความเป็นมา

      ศูนย์นวัตกรรมไหมเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาที่ได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการโดยมติของสภามหาวิทยาลัยมหาสารคามเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2543 โครงการนี้เกิดจากวิสัยทัศนของรศ.ดร.ภาวิช ทองโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามคนแรก ผึ่งมองเห็นว่าเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมกันอย่างกว้างขวางถึงเกือบ 90 %ของจำนวนครัวเรือนในประเทศที่มีรายได้เสริมจากกิจกรรมนี้ จากวิสัยทัศน์ดังกล่าว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวในประเทศที่ ทำการวิจัยเรื่องไหมอย่างครบวงจร และดำเนินการสร้างฐานการพัฒนาสาขาวิชา หม่อนไหม ( Sericulture ) อย่างต่อเนื่องเริ่มตั้งแต่การสร้างความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีเกียวโต ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านหม่อนไหมมากว่าร้อยปี (kyoto Institute Technology : KIT ) มีการส่งบุคลากรของ มหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกและฝึกอบรมดูงานมีการส่งนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี จากคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะเทคโนโลยี ไปศึกษาดูงานและฝึกการเลี้ยงไหมด้วย เทคโนโลยีใหม่ระยะสั้น มีการขอรับบริจากเครื่องมือการผลิตรังไหมจากสหกรณ์ การเกษตรจังหวัด Ehime ประเทศญี่ปุ่นจนกระทั่งการก่อสร้างอาคาร ศูนย์นวัตกรรมไหม ขึ้นและเริ่มใช้อาคารนี้เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2545 เพื่อเป็นที่รวมของ เทคโนโลยีให้สอด คล้องกับการผลิตรังไหมไทยพื้นเมืองพันธุ์ดีในประเทศ จากนั้น จึงมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ปรับแล้ว ไปสู่ภาคเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมต่อไปพร้อมกับการผลิตบุคลากรรุ่นใหม่เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจด้านนี้

การบริการ

     1. เป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ "หม่อนไหม" เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ การแข่งขัน ของประเทศ ด้านผลิตภัณฑ์หม่อนไหม
     2. เป็นศูนย์ต้นแบบการผลิตใบหม่อนและรังไหมที่มีคุณภาพด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทั้งใน"ระดับชุมชน"
และ"ระดับอุตสาหกรรม" เพื่อการถ่ายทอด เทคโนโลยีหม่อนไหมสู่ชุมชนและอุตสาหกรรม
    3. เป็นหน่วยงานที่ผลิตบุคลากร "ระดับโท-เอก ด้านหม่อนไหม" ด้วย หลักสูตรบัณฑิตศึกษาร่วม KIT-MSU เพื่อสร้างบุคลากรด้านหม่อนไหมที่มี ความรู้ระดับสูงให้กับประเทศ
    4. เป็นศูนย์กลางเครือข่ายด้าน "หม่อนไหม" ของประเทศ เพื่อการพัฒนาสู่การเป็น
"ศูนย์นวัตกรรมไหมแห่งชาติ"


 

การติดต่อ

ศูนย์นวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150

โทร. 043-754314

เว็บไซต์ http://www.sic.msu.ac.th/index.php

 


.