ศูนย์นวัตกรรมไหม ม. มหาสารคาม

 

 

      

 ความเป็นมา

      ชาวบ้านหนองเขื่อนช้างได้ดำเนินการทอผ้าพื้นเมือง และผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์จากสิ่งทอ ตั้งแต่อดีตเป็นต้นมา และได้ดำเนินการอย่างจริงจัง เมื่อปี พ.ศ 2514 โดยได้รับคำแนะนำจากทางวิทยาลัยครูและสถาบันอื่น ๆ ในเรื่องการออกแบบ เทคนิคการประดิษฐ์ เพื่อให้ตรงตามความต้องการของตลาด นอกจากทอผ้าแล้วยังได้นำเอาผ้าที่ทอแล้ว มาประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อีกเป็นจำนวนมาก  ผลผลิตของชาวบ้านได้แก่

     1. ทอผ้าทุกชนิด หลายลักษณะ เช่น ลายน้ำไหล ลายสอดสีสลับสี ลายเกล็ดเต่า

     2. การทอผ้าขิด สำหรับทำหมอนหลายขนาด

     3. การทอผ้าเทป ซึ่งเดิมคือผ้าตีนซิ่น

     4. การทำหมอนแบบต่าง ๆ

     5. การประดิษฐ์ย่าม กระเป๋า

     6. การนำผ้าที่ทอได้ มาประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ

     การผลิตสินค้าพื้นเมืองนี้ได้ทำกันมาอย่างสม่ำเสมอ ทุกครอบครัวจนเป็นที่รู้จักกันทั่วของหน่วยงานต่าง ๆ และวงการธุรกิจทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม เป็นแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งมีนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศได้มาเยี่ยมชม และศึกษาดูงานอยู่เป็นประจำ

    ปี พ.ศ 2531 กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้คัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจครบวงจรของจังหวัด

ปี พ.ศ 2532  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้คัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านหัตถกรรม

ความสำคัญ/การบริการ

   1. เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าทางศิลปวัฒนธรรม หัตถกรรมการทอผ้าพื้นเมือง ผ้าไหม ของจังหวัดมหาสารคาม

    2. เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

    3. ให้บริการอบรม เป็นวิทยากรเกี่ยวกับงานหัตถกรรมทอผ้า และงานประดิษฐ์จากผ้าทอ

การเดินทาง/การติดต่อ

      หมู่บ้านหนองเขื่อนช้าง ตั้งอยู่ในตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

      การเดินทาง สามารถเดินทางด้วยรถยนต์จาก อ. เมืองมหาสารคาม โดยใช้เส้นทาง มหาสารคาม – ขอนแก่น โดยออกไปทาง อ. โกสุมพิสัย ประมาณกิโลเมตรที่ 20 จะเห็นป้ายแหล่งท่องเที่ยว กลุ่มทอผ้าบ้านหนองเขื่อนช้าง ให้เลี้ยวซ้ายไปอีกประมาณ 2  กิโลเมตร


.